KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zgierzu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), informuję, że aktualne są poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych przez opiekunów prawnych danych osobowych oraz danych osobowych dziecka:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu. 
 2. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w przedszkolu w związku z prowadzeniem przez przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO); 
  2. wewnętrznych celów administracyjnych w/w przedszkola, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego przedszkola (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO); 
  3. marketingu i promocji w/w przedszkola, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku przedszkola (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO). 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt III celów przetwarzania, tj.: 
  1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na przedszkolu - przez okres do czasu ich wypełnienia; 
  2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przedszkola – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów przedszkola stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 
  3. w zakresie marketingu i promocji przedszkola – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
 5. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
  1. prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 
  2. prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; 
  3. prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; 
  4.  prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO; 
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO; 
  6. prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lud dziecka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w przedszkola Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu
data: 08-07-2020
wytworzył: Elżbieta Michalska
data: 08-07-2020
data: 08-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 135