KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu prowadzi działalność wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole:
  1. realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2017 poz.356)
  2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach od 8.00 do 13.00
  3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
  4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
  5. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
  6. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 3. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 
 5. Rodzice dziecka 6 letniego są zobowiązani do:
  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 6. Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko tego obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.
 7. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 8. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 9. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności przedszkola.
 10. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
  i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
 11. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej i religijnej.
 12. Czas realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci oraz zgodny z zaleceniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 13. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
 14. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.
 15. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu
data: 24-01-2018
wytworzył: Elżbieta Michalska
data: 24-01-2018
data: 24-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 11-10-2017 - Edycja treści
 • 29-09-2016 - Edycja treści
 • 12-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 780